Særpuljer 2023 / Afsluttet

Fondens bevillinger er etårige og følger kalenderåret.

Flerårige projekter kan derfor kun søge om tilskud for et år af gangen. Der skal afrapporteres for anvendelse af tilskuddet for hvert bevillingsår.

Som udgangspunkt er man som tilskudsmodtager forpligtet til at udføre de aktiviteter og følge den tidsplan, der er angivet i ansøgningen, hvis tilskuddet skal udbetales. Men undervejs i projektet kan man komme i situationer, hvor dele af projektet må udskydes, hvor der bliver behov for andre aktiviteter end dem, der er angivet i ansøgningen, eller hvor forudsætningerne for projektet i øvrigt ændrer sig, eksempelvis som følge af forhold hos eksterne leverandører.

Efter udløbet af den etårige projektperiode er der fortsat en række forhold, der skal iagttages. Det drejer sig først og fremmest om aflæggelse af tilskudsregnskab og faglig beretning, således at der kan føres kontrol med midlernes korrekte anvendelse. 

Dertil kan der være krav om offentliggørelse af de resultater, projektet genererer.